Paccheri

Phototag with 2 photos

Paccheri pasta, lined up
Paccheri pasta, lined up. Paccheri pasta, lined up and isolated on white
Paccheri pasta, lined up
Paccheri pasta, isolated on white
Paccheri pasta, isolated on white. Paccheri pasta, casually disposed and isolated on white
Paccheri pasta, isolated on white