2009-08-26

Phototag with 5 photos

Spaghetti pasta background
Spaghetti pasta background. Background made with spaghetti pasta.
Spaghetti pasta background
Spaghetti pasta background
Spaghetti pasta background. Background made with spaghetti pasta.
Spaghetti pasta background
Spaghetti pasta with tomatoes
Spaghetti pasta with tomatoes. Background made with spaghetti pasta. With three red tomatoes on top.
Spaghetti pasta with tomatoes
Spaghetti pasta with a tomato
Spaghetti pasta with a tomato. Background made with spaghetti pasta. With a red tomato on top.
Spaghetti pasta with a tomato
Spaghetti pasta with a sliced tomato
Spaghetti pasta with a sliced tomato. Background made with spaghetti pasta. With a sliced red tomato on top.
Spaghetti pasta with a sliced tomato